Khatri Dibakar
Khatri Dibakar

Prithvi Narayan Campus, Bhim Kali Patan Marga, Pokhara, Mid-Western Development Region, Nepal

What Khatri says Yes

Social percentile