GK

Ganesh Khadka

Tribhuvan University, TU Road, Kirtipur, Nepal

What Ganesh says ok

Social percentile