Kush Adhikari
Kush Adhikari

Pokhara University, Lekhnath, Nepal

What Kush says Joint family

Social percentile