Skr Shah
Skr Shah

Mahendra Morang Aadarsh Multiple Campus, Biratnagar, Eastern Region, Nepal

What Skr says kuxvi nahi hai baki tumhe deneko baki

Social percentile