Bikash Khadka
Bikash Khadka

Bharatpur, Nepal

Driver and marketing supervisor at Malika Foods pvt.ltd

What Bikash says I am Driving marketing van

Social percentile