Menuka Shrestha
Menuka Shrestha

Shankar Dev Campus

Accountant at Kathmandu

What Menuka says i am job holders in private office at kathmandu.

Social percentile